bellegium

Welcome to

bellegium


OMNI BELGICA LIBERTAS AURO PRETIOSIOR


bon-ton Belg - c'est du Belge - Belgian StyleAen de Belgen - Aux Belges - Ik ook ik ben een Belg en mag tot Belgen spreéken. 'K mag d'eer van't Vaderland of't geén haer vreémd is vreéken, Myn Citer stemmen op een vaderlandschen toon, En zachte wapens zoeken voor een onverdienden hoon. Ik zing de vrye tael die d'oude Belgen spraken. Wie zou myn iver voor die dierbre kunnen laeken? Ik zoog ze uyt moeders borst, 'k lasze op myns broeders graf, Myn Vader sprak ze toen hy my zyn zegen gaf. Gy, wien het Belgisch bloed stroomt door de kragtvolle adren, Wiens hart moet kloppen als de harten uwen vadren! O ja, gy zyt nog Belg! den naem is niet verdweénen. Uwe oude dapperheyd heéft glansryk uytgescheénen ... Antwerpen - Anvers, 1818